Thursday, 11 February 2016

The Bone Garden


This is the pdf library of documents from the activity of the Surrealist Group in Stockholm (the ”Bibliotheca onthoplanctorum” version is not updated). Files may be in English or Swedish.

Still, much more material is available in html format directly at the frozen Surrealistgruppen webpage (not the least a diversity of smaller contributions and including many texts from the 90s and even some from the 80s), or (from 2006 on) on the collective blogs - icecrawler/heelwalker (eng), biografier åt okrossbara hälleflundror (sw), and the terrestrial cephalopod (eng) are still updated at very irregular intervals, while the cormorant council (eng/sw) and the diabolik blog (sw) were abandoned.
Files are sorted under the following headings, not mutually exclusive:
    Poetry anthologies
    Group reports
    Lesser group reports
    merdarius and Cormorant Council compilation pamphlets
    History of surrealism
    Early days of the group
    Vast compendia and single essays
    Peripheral

The library does not have a linklist of its own. Interested are referred to the Desmatorium surrealistorum list.

Contact the surrealist group at contactATsurrealistgruppenDOTorg

Benträdgården


Här är pdf-biblioteket med dokument från surrealistgruppens i Stockholm verksamhet (”Bibliotheca onthoplanctorum”-versionen uppdateras ej). Filerna är på engelska eller svenska.

Betydligt mer material är fortfarande tillgängligt i html-format direkt på den frusna surrealistgruppen-sidan (inte minst en mångfald av smärre bidrag och inklusive många texter från 90-talet och t o m några från 80-talet), eller (från 2006 och framåt) på de kollektiva bloggarna - icecrawler/heelwalker (eng), biografier åt okrossbara hälleflundror (sv), the terrestrial cephalopod (eng) som fortfarande uppdateras om än på mycket sporadisk basis, medan kormorantrådet (eng & sv) och diabolik-bloggen (sv) övergavs.Filerna är sorterade under följande rubriker, som förvisso ej är ömsesidigt uteslutande:
    Poesiantologier
    Grupprapporter
    Smärre grupprapporter
    Samlingspamfletter från merdarius och Kormorantrådet
    Surrealismens historia
    Gruppens tidiga liv
    Omfattande kompendier och enskilda essäer
    Perifert

Biblioteket håller sig inte med en egen länklista. Intresserade hänvisas till Desmatorium surrealistorum.

Kontakta surrealistgruppen på contactATsurrealistgruppenDOTorg

Poetry anthologies/ Poesiantologier

Group reports/ Grupprapporter

Lesser group reports/ Smärre grupprapporter

merdarius and Cormorant Council compilation pamphlets/ Samlingspamfletter från merdarius och Kormorantrådet

History of surrealism/ Surrealismens historia

Early days of the group/ Gruppens tidiga liv

Vast compendia and single essays/ Omfattande kompendier och enskilda essäer

Peripheral/ Perifert